แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
452
เดือนที่แล้ว
3,120
ปีนี้
14,803
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
148,781
ไอพี ของคุณ
34.204.180.223

ลำดับรายการวันที่
1พรก.ว่าด้้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ22 พ.ย. 2562
2พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา22 พ.ย. 2562
3พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น22 พ.ย. 2562
4พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ22 พ.ย. 2562
5พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253922 พ.ย. 2562
6พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 22 พ.ย. 2562
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254822 พ.ย. 2562
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่222 พ.ย. 2562
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 22 พ.ย. 2562
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อมบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่2 พ.ศ. 255422 พ.ย. 2562
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 254722 พ.ย. 2562
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้อง22 พ.ย. 2562
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255922 พ.ย. 2562
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 22 พ.ย. 2562
15ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254222 พ.ย. 2562
16รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 256022 พ.ย. 2562
17พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562
18พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
19พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249617 ส.ค. 2562
20พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562

12  >> >|