แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
452
เดือนที่แล้ว
3,120
ปีนี้
14,803
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
148,781
ไอพี ของคุณ
34.204.180.223

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์26 มิ.ย. 2563
2คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ26 มิ.ย. 2563
3การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 26 มิ.ย. 2563
4การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่126 มิ.ย. 2563
5การแจ้งขุดที่ดิน 226 มิ.ย. 2563
6แจ้งถมดิน26 มิ.ย. 2563
7การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน26 มิ.ย. 2563
8การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย26 มิ.ย. 2563
9การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์26 มิ.ย. 2563
10การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)26 มิ.ย. 2563
11การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)26 มิ.ย. 2563
12การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบี26 มิ.ย. 2563
13การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง26 มิ.ย. 2563
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ26 มิ.ย. 2563
15การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ26 มิ.ย. 2563
16การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน26 มิ.ย. 2563
17การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ26 มิ.ย. 2563
18รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลพันนา26 มิ.ย. 2563

1