แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
452
เดือนที่แล้ว
3,120
ปีนี้
14,803
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
148,781
ไอพี ของคุณ
34.204.180.223

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป)

05 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/2j5vvs

08 มีนาคม 2564

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองคลัง 

16 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)

09 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)

09 ธันวาคม 2563

เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น URL,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

https://www.nacc.go.th/?

02 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอไรซ์ รสจืดขนาดบรรจุถุง 200 ซี.ซี. สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพันนา (โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

29 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอไรซ์ รสจืดขนาดบรรจุถุง 200 ซี.ซี.สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลพันนา จำนวน 3 ศูนย์

29 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่  ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอขึ้นทะเบียน

06 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การออกตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่ ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

    เทศบาลตำบลพันนา ขอให้ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ แสดงตนยืนยันสถานะดำรงชีวิต และยืนยันความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โดยเตรียมหลักฐานประกอบการยืนยันตนตามเอกสารแนบท้าย
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีเป็นผู้พิการ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินเบี้ยยังชีพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    หากท่านไม่สามารถมาแสดงตนได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุตรหลาน หรือผู้ดูแลมาแสดงตนแทนได้ โดยมีหลักฐานเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1.หนังสือมอบอำนาจ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีเป็นผู้พิการ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลพันนา จึงกำหนดให้บริการนอกสถานที่ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารคลิก

18 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพันนา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

11 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพันนา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

11 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพันนา ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

10 สิงหาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (47 รายการ)