[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลพันนา Panna Subdistrict Municipality
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
องค์กรประชาชน สนใจการศึกษา ไฟฟ้าสว่าง ทางดี มีอาชีพเสริม เพิ่มศักยภาพชุมชน เทศบาลตำบลพันนายินดีต้อนรับ :::www.panna.go.th:::
กิจกรรมเทศบาล
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ส่วนงานเทศบาล


อาเซียน
แผนการดำเนินงาน
poll

   ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการของ ทต.พันนาในระดับใด


  1. พึงพอใจมากที่สุด
  2. พึงพอใจมาก
  3. พึงพอใจปานกลาง
  4. พึงพอใจน้อย
  5. พึงพอใจน้อยที่สุด


พยากรณ์อากาศ
 
ราคาน้ำมัน ปตท.


  

  หมวดหมู่ : ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
โดย : admin2
เข้าชม : 330
ศุกร์์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     
ประกาศเทศบาลตำบลพันนา
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
**********************
                    ตามที่เทศบาลตำบลพันนา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8   จ้างเหมาจำนวน 1 รายการ  ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้
 
                   โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของสำนักงานทรัพยากรน้ำ  ภาค  10  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  รวมเป็นเงิน 579,200.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีสอบราคานั้น 
   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                 1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่จะสอบราคาดังกล่าว
                 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                 4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล     พันนา ณ  วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้
5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-Gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
               7. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ผลงานต้องเป็นสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา   ไม่น้อยกว่า 289,600 .- บาท  (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
 
                 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  19   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559  ระหว่างเวลา 09.00น. ถึง 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  19 เดือนสิงหาคม  พ. พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 13.00น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา

                  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 18  เดือน สิงหาคม  2559   ถึงวันที่  31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559  ระหว่างเวลา 09.00-16.30  น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       -2-
 
                               และในวันที  1    เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559   ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน)  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00  น.
 
                                 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  2  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน)  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป
 
                                 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ (ห้องกองคลัง) เทศบาลตำบลพันนา ราคาชุดละ 500 .-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ระหว่างวันที่  18  - 31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2559    เวลา 08.30 -16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.Gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  042-729392   ในวันและเวลาราชการ
 
                                 ประกาศ      ณ    วันที่    18    เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  2559
 


                                                  (ลงชื่อ)            สนั่น  ชินมา
                                                                      (นายสนั่น   ชินมา)
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
 
 
* ให้ผู้มาชื้อแบบนำเอกสารร้านและบัตรผู้เสียภาษี (แบบชัดเจน) พร้อมหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) มาด้วย
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 15/พ.ย./2559
      สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 15/พ.ย./2559
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง 15/พ.ย./2559
      ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ 15/พ.ย./2559
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 19/ส.ค./2559