เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file แจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file การแจ้งขุดที่ดิน 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลพันนา