messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
พรก.ว่าด้้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลพันนา