เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file พรก.ว่าด้้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลพันนา