messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 149
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 130
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 150
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 138
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 134
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 167
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 154
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 167
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 170
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 147
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 165

× เทศบาลตำบลพันนา