messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายอภิบาล ดวงใจ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเย็น พิมภาวะ
รองประธานสภาเทศบาล
นายไกรทอง นามกาสา
เลขานุการสภา
นายอภิบาล ดวงใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสวัสดิ์ ดวงใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธีระพงศ์ ปาละสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายศุภชัย กาละรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุพจน์ จันทองไสย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายมงคลชัย มันตาพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญเย็น พิมภาวะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสง่า สุดแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายทองใส สุมาลัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวิลัย จะดันพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธีระวัฒน์ สาระบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสนอง สินอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

× เทศบาลตำบลพันนา