ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายอะเบทและน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง