ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) เทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง