ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง