ชื่อเรื่อง : ซื้อถังพลาสติกขนาด 60 ลิตร ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 1 (ขยายผลรุ่นที่ 1) ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง