เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240 หมายเลขโทรศัพท์./โทรสาร 0 - 4272-9392

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
folder สายทั่วไป
folder สายบริหาร
folder สายวิชาการ
folder สายอำนวยการ
folder บริหารท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 535
account_box สำนักปลัด
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักเทศบาล

โทรศัพท์ : 081-264-1312
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักเทศบาล

โทรศัพท์ : 081-264-1312
นางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ : 087-003-7735
นางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ : 087-003-7735
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ประทุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0898434423
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ประทุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0898434423
ว่าที่ ร.ต.ต.เพ็ญประภา พลสักขวา
นิติการชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0819644491
ว่าที่ ร.ต.ต.เพ็ญประภา พลสักขวา
นิติการชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0819644491
นางวิมลรัตน์ พลเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0854621711
นางวิมลรัตน์ พลเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0854621711
สิบเอกธนากร เพชรวิชัย
เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ : 061109009
สิบเอกธนากร เพชรวิชัย
เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ : 061109009
นายชูชาติ ใจซื่อ
พนักงานขับรถยนต์
นายชูชาติ ใจซื่อ
พนักงานขับรถยนต์
นายสักรินทร์ มาตขาว
พนักงานขับรถ
นายสักรินทร์ มาตขาว
พนักงานขับรถ
นายสายฝน นามวงค์
ผช.จพ.ป้องกัน
นายสายฝน นามวงค์
ผช.จพ.ป้องกัน
นางสาวนริศรา หอมจิตร
คนงานทั่วไป
นางสาวนริศรา หอมจิตร
คนงานทั่วไป
นายสุรศักดิ์ เริ่มรักษ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายสุรศักดิ์ เริ่มรักษ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวีระยุทธ ดวงใจ
พนักงานดับเพลิง
นายวีระยุทธ ดวงใจ
พนักงานดับเพลิง
นายธีระเดช จำปาอ่อน
พนักงานดับเพลิง
นายธีระเดช จำปาอ่อน
พนักงานดับเพลิง
นายสุพล คำสอน
พนักงานดับเพลิง
นายสุพล คำสอน
พนักงานดับเพลิง
นายกรวิทย์ ชนะมาร
พนักงานดับเพลิง
นายกรวิทย์ ชนะมาร
พนักงานดับเพลิง
นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวนันทกานต์ ประทาพันธ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
นางสาวนันทกานต์ ประทาพันธ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง