เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240 หมายเลขโทรศัพท์./โทรสาร 0 - 4272-9392

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
folder สายทั่วไป
folder สายบริหาร
folder สายวิชาการ
folder สายอำนวยการ
folder บริหารท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 436
account_box กองคลัง
นางเภาเงิน งามนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 0898612500
นางเภาเงิน งามนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 0898612500
นางธนาพร สุขเสนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางธนาพร สุขเสนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวเปมิกา อินทรจั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเปมิกา อินทรจั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางเสาวลักษณ์ อ่อนแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเสาวลักษณ์ อ่อนแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายศุภชัย โคตรปัญญา
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายศุภชัย โคตรปัญญา
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสิรินาฎ ศรีสร้อย
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสิรินาฎ ศรีสร้อย
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอภินัน เหลือหลาย
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายอภินัน เหลือหลาย
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจิตรานุช พิลา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิตรานุช พิลา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรากร รักษาแสง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพัชรากร รักษาแสง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง