messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักเทศบาล

โทรศัพท์ : 081-264-1312
นางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ : 087-003-7735
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ประทุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0898434423
ว่าที่ ร.ต.ต.เพ็ญประภา พลสักขวา
นิติการชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0819644491
นางวิมลรัตน์ พลเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0854621711
สิบเอกธนากร เพชรวิชัย
เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ : 061109009
นายชูชาติ ใจซื่อ
พนักงานขับรถยนต์
นายสักรินทร์ มาตขาว
พนักงานขับรถ
นายสายฝน นามวงค์
ผช.จพ.ป้องกัน
นางสาวนริศรา หอมจิตร
คนงานทั่วไป
นายสุรศักดิ์ เริ่มรักษ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวีระยุทธ ดวงใจ
พนักงานดับเพลิง
นายธีระเดช จำปาอ่อน
พนักงานดับเพลิง
นายสุพล คำสอน
พนักงานดับเพลิง
นายกรวิทย์ ชนะมาร
พนักงานดับเพลิง
นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวนันทกานต์ ประทาพันธ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล

× เทศบาลตำบลพันนา